Loading...
 

AulaWiki-Tutorial-Roles,ca

El primer pas és identificar els diferents rols que juguen les persones de la nostra organització, dintre dels espais de treball que volem definir. Si tornem a llegir la definició anterior, es parla de professors i alumnes, que són dos candidats perfectes a actuar com rols dintre dels espais de treball. Cada rol tindrà uns nivells de privilegis associats, que permetrà que els usuaris associats a dits rols puguin realitzar més o menys accions. Accedim a l'administració de rols mitjançant l'adreça tiki-workspaces_rols.php.

Administració de rols
Administració de rols


En la pàgina emplenem el nom del rol, una descripció, i opcionalmente podem indicar el nom d'un grup d'usuaris de Tiki que vulguem utilitzar com plantilla de permisos per a ser aplicats sobre els recursos dels espais de treball. De no seleccionar cap grup es crearà un automàticament.
En la part inferior de la pantalla es mostren els rols existents, i és possible configurar els permisos del grup prement en la icona Image .

És important que a aquest grup no s'associïn usuaris de Tiki, és solament una plantilla de permisos que s'aplicarà automàticament als recursos que es creuen dintre de cada espai de treball.

Des d'aquesta pantalla crearem el rol "professor" i el d'"alumne", i els donarem en el grup plantilla els nivells de permisos que vam crear oportuns, per a cadascun dels tipus de recursos de Tiki.

Existeixen diversos rols predefinidos que tenen un comportament especial pel que fa a la resta de rols que puguem definir:
  • Registered: Representa a tots els usuaris registrats en el sistema. A aquest rol no es podran associar usuaris d'un espai de treball, atès que el propi sistema associa automàticament a tots els usuaris que es registren.
  • Anonymous: Representa als usuaris que accedeixen al sistema sense registrar-se. Igual que en el cas anterior, no es podran associar usuaris a aquest rol dintre dels espais de treball.
  • Owner: Representa al propietari d'un espai de treball. Al crear un nou espai de treball de tipus portfolio o zona privada s'associa automàticament a l'usuari propietari a aquest rol.


Contributors to this page: Xavi and system .
Page last modified on Monday 16 of October, 2006 20:40:08 CEST by Xavi.

Switch Language

Show PHP error messages