Inici

“Estimulació i avaluació de l'aprenentatge 'experiencial-reflexiu' de l`alumnat mitjançant la formulació explícita del tipus de contribucions”

(Image pdf a: http://gclub.ub.es/dl55)


Xavier de Pedro Puente. 2006.
Departament d'Ecologia
Facultat de Biologia (UB)
xavier.depedro@ub.edu


Projecte d'Innovació Docent per al Postgrau d'Especialització en Docència Universitària (ICE– UB). Mentoria: Maria Rieradevall i Sant. I projecte del Grup de Treball sobre Aprenentatge Reflexiu (ICE-UB 2006). Coordinació i mentoria: Jose Luís Medina Moya

Llicència de Copyright: Creative Commons “Reconeixement-CompartirIgual 2.5 Espanya ” http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/es/
Image(2) Introducció: Objectius i Marc conceptual

Objectius

 1. Estimular l`aprenentatge experiencial-reflexiu de l`alumnat: "Quin tipus de contribució és la que vaig a fer o estic fent jo ara?"
 2. Facilitar l`avaluació que fa el professorat de les contribucions individuals de l`alumnat en activitats no presencials individuals i, especialment, de grup, tot portant registre del temps invertit.
Figura 1. Marc conceptual: Cicle d`aprenentatge experiencial-reflexiu de Kolb (1984). Modificat a partir de Jenkins (1998)
Figura 1. Marc conceptual: Cicle d`aprenentatge experiencial-reflexiu de Kolb (1984). Modificat a partir de Jenkins (1998)


(3) Introducció: Marc conceptual
Figura 2. Inventari d`estils d`aprenentatge segons Kolb (1984) , i a partir d`enquestes posteriors de Kolb (1985). EC = Experiència concreta, OR = Observació Reflexiva, CA = conceptualització Abstracta, EA = Acció o Experimentació Activa. Modificat a partir de Gibbs (1998) i Healey & Jenkins (2000).
Figura 2. Inventari d`estils d`aprenentatge segons Kolb (1984) , i a partir d`enquestes posteriors de Kolb (1985). EC = Experiència concreta, OR = Observació Reflexiva, CA = conceptualització Abstracta, EA = Acció o Experimentació Activa. Modificat a partir de Gibbs (1998) i Healey & Jenkins (2000).


(4) Introducció: Marc conceptual
 • Construcció individual i social del coneixement
Figura 3: Diagrama senzill del procés de construcció individual i social del coneixement (a partir de Stahl 2000)
Figura 3: Diagrama senzill del procés de construcció individual i social del coneixement (a partir de Stahl 2000)


(5) Introducció: Eina TIC emprada

))TikiWiki(( CMS/Groupware 1.10


Figura 8: Eina TIC emprada - ))TikiWiki(( CMS/groupware. http://edu.tikiwiki.org
Figura 8: Eina TIC emprada - ))TikiWiki(( CMS/groupware. http://edu.tikiwiki.org


(6) Introducció: Tema, objectius, context
Figura 4. Mapa conceptual de síntesi del projecte d`Innovació docent
Figura 4. Mapa conceptual de síntesi del projecte d`Innovació docent


(7) Metodologia: Pla d`acció
 • AIA: Avaluació d`Impacte Ambiental. 3r curs, Ciències Ambientals.
 • Pràctiques: elaborar un document en grup (aprenentatge cooperatiu): pla de millora ambiental de la seva facultat, a partir d`auditories mediambientals ja creades per altres alumnes l`any anterior.
 • Grups T3 i T4: innovació docent
 • Grup T1: "control"
Figura 5. Pla d`acció de les sessions presencials del projecte amb alumnat i professorat
Figura 5. Pla d`acció de les sessions presencials del projecte amb alumnat i professorat


(8) Metodologia: Calendari
Permission denied


(9) Metodologia: Criteris d`avaluació
Permission denied


(10) Metodologia: Exemple de contribució (fòrum)
Figura 7. Exemple de contribució en missatge de discussió asincrònica (fòrum electrònic)
Figura 7. Exemple de contribució en missatge de discussió asincrònica (fòrum electrònic)


(11) Metodologia: Exemple de contribució (Wiki)
Figura 9. Exemple de contribució en redacció col·laborativa asincrònica per Internet (edició de plana Wiki)
Figura 9. Exemple de contribució en redacció col·laborativa asincrònica per Internet (edició de plana Wiki)


(12) Metodologia: Tipus de contribucions
Taula 4. Tipus de contribucions emprades en el projecte. i: importància de la contribució a l`avaluació; com més asteriscos, major importància relativa
Taula 4. Tipus de contribucions emprades en el projecte. i: importància de la contribució a l`avaluació; com més asteriscos, major importància relativa


(13) Tipus de dades recollides
Figura 12. Registre d`accions integrat de l`entorn web
Figura 12. Registre d`accions integrat de l`entorn web


(14) Tipus de resultats: mitjana de grup
Figura 13. Mitjana per alumne/a d`addicions de text en conjunt per a les 10 setmanes de treball (grup T3)
Figura 13. Mitjana per alumne/a d`addicions de text en conjunt per a les 10 setmanes de treball (grup T3)

Figura 15. Llegenda de les figures 13, 14, 19, 21, 25 i 26
Figura 15. Llegenda de les figures 13, 14, 19, 21, 25 i 26

Figura 14. Mitjana per alumne/a de supressions de text en conjunt per a les 10 setmanes de treball (grup T3)
Figura 14. Mitjana per alumne/a de supressions de text en conjunt per a les 10 setmanes de treball (grup T3)


(15) Tipus de resultats: personal
Figura 19. Contribucions de l`alumnat en forma d`addicions de contingut, en octets, del grup T3, per al període de 10 setmanes completes
Figura 19. Contribucions de l`alumnat en forma d`addicions de contingut, en octets, del grup T3, per al període de 10 setmanes completes

Figura 21. Contribucions de l`alumnat en forma de supressions de contingut, en octets, del grup T3, per al període de 10 setmanes completes
Figura 21. Contribucions de l`alumnat en forma de supressions de contingut, en octets, del grup T3, per al període de 10 setmanes completes

Figura 20. Llegenda de les figures 13, 14, 19, 21, 25 i 26
Figura 20. Llegenda de les figures 13, 14, 19, 21, 25 i 26


(16) Tipus de resultats: Evolució temporal de contribucions
Figura 25. Evolució setmanal de la mitjana de contribucions per alumne/a en mode d`addicions de text, en conjunt per a les 10 setmanes de treball (grup T3)
Figura 25. Evolució setmanal de la mitjana de contribucions per alumne/a en mode d`addicions de text, en conjunt per a les 10 setmanes de treball (grup T3)

Figura 20. Llegenda de les figures 13, 14, 19, 21, 25 i 26
Figura 20. Llegenda de les figures 13, 14, 19, 21, 25 i 26

Figura 26. Evolució setmanal de la mitjana de contribucions per alumne/a en mode de supressions de text, en conjunt per a les 10 setmanes de treball (grup T3)
Figura 26. Evolució setmanal de la mitjana de contribucions per alumne/a en mode de supressions de text, en conjunt per a les 10 setmanes de treball (grup T3)


(17) Tipus de resultats: Evolució temporal de contribuïdors
Figura 29. Evolució setmanal del nombre de persones contribuïdores (adicions, supressions o ambdues), del total de 19 alumnes matriculats del grup T3
Figura 29. Evolució setmanal del nombre de persones contribuïdores (adicions, supressions o ambdues), del total de 19 alumnes matriculats del grup T3


(18) Temps invertit pel professorat: entre x2 i x3
 • Grups T3 i T4: 0.88 hores/crèdit/alumne (treball compilat únic)
 • Grup T1: 0.31 hores/crèdit/alumne (però treball per parts)
Figura 31. Evolució setmanal del temps invertit pel professorat dels grups T3 i T4 (19 i 13 alumnes)
Figura 31. Evolució setmanal del temps invertit pel professorat dels grups T3 i T4 (19 i 13 alumnes)

Figura 32. Evolució setmanal del temps invertit pel professorat del grup T1 (19 alumnes)
Figura 32. Evolució setmanal del temps invertit pel professorat del grup T1 (19 alumnes)


(19) Enquestes a l`alumnat
 • participació molt alta (90% dels matriculats)
 • resultats pocs clars
 • nocions diferents de grup (gran, petit, ...)
 • no coincideixen declaracions de l`alumnat i professorat de cada grup (p.e., tutoria)
 • suggeriments de millora dispars

(20) Conclusions: Punts FORTS
 • facilita alumnat més partícip del seu procés d`aprenentatge (autoregulació...).
 • permet dades quantitatives que caracteritzen las contribucions individuals o grupals en aprenentatge cooperatiu
 • millora (permet?) l`avaluació individual de l`aprenentatge (absoluta o relativa) al llarg del procés, i no només al final
 • facilita la tutoria personalitzada "a temps" (en la línia del EEES)
 • sistema docent permet que el professorat distribueixi de forma més equilibrada al llarg del temps l`esforç de supervisió, validació/correcció i retroalimentació a l`alumnat

(21) Conclusions: Punts FEBLES
 • "Quantitat" de contribucions no aprecia la qualitat intrínseca del redactat. Cal igualment lectura crítica, validació i valoració de les contribucions
 • Calia correcció manual del registre de la base de dades quan co-autoria de contribucions en web
 • Permet ús inadequat com a sistema de "control policial" de les accions de l`alumnat
 • Resultats d`enquestes no són clars. Factors:
  • metodologia docent?
  • subjectivitat (males experiències anteriors)?
  • comparació entre grups t3-t4 i t1 difícil per treball no idèntic finalment
 • sistema d`avaluació de contribucions comporta major dedicació temporal professorat (x3), tot i que es guanya en avaluació i tutoria del procés, a més del producte final
 • estima de tota la metodologia docent: x2 <-> x3 dedicació temporal del professorat (preparació, desenvolupament, classes presencials, tutories, gestions diverses, avaluació i desplaçaments).

(22) Recomanacions
 • Aclarir punts clau amb professorat implicat (disseny comú o compatible per al projecte)
 • Formar prèviament en metodologia Wiki de forma adequada
 • Incloure nous “Tipus de contribucions”
  • “Expressió d`opinió personal”
  • “Cita a fonts d`informació en bibliografia
  • “Inclusió de referència bibliogràfica completa”
 • Permetre declarar coautoria en eina informàtica
 • Descriure millor el sistema d`autoregistre de temps invertit del professorat
 • Planificar la tutoria individual amb tot l`alumnat a la meitat del procés
 • Incloure llistat de "competències" a desenvolupar segons objectius de l`assignatura (enlloc de "tipus de contribucions")
 • Incloure la possibilitat d`avaluació per iguals entre l`alumnat
 • Enquestes més curtes i precises

(23) Bibliografia i agraïments

Bibliografia

Es pot trobar a: http://gclub.ub.es/dl55

Agraïments

 • Grup de treball sobre aprenentatge reflexiu (2006 ICE-UB)
 • Postgrau d`Especialització en Docència Universitària (ICE-UB). Professorat, i sobre tot, **alumnat**
 • Projecte ))AWikiForum(( - PMID-UB (2005PID-UB/27)
 • Programa REDICE (2004-06)
 • Isabel Muñoz, per la recollida de dades
 • Comunitat ))TikiWiki(( (en especial: Sylvie Greverend)
 • Projecte Ourproject.org (en especial: Vicente J. Ruiz Jurado).
 • Aula-EE (en especial: Sr. Pere Ribera)